Hình ảnh được nhà báo từ Rappler Indonesia đăng tải trên Twitter. Ảnh: Twitter.

Hình ảnh được nhà báo từ Rappler Indonesia đăng tải trên Twitter. Ảnh: Twitter.

Hình ảnh được nhà báo từ Rappler Indonesia đăng tải trên Twitter. Ảnh: Twitter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now