Hiện trường vụ tai nạn, nơi chiến đấu cơ đâm vào tòa nhà rồi bốc cháy tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên

Hiện trường vụ tai nạn, nơi chiến đấu cơ đâm vào tòa nhà rồi bốc cháy tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên

Hiện trường vụ tai nạn, nơi chiến đấu cơ đâm vào tòa nhà rồi bốc cháy tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now