Thị trường bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng 20% năm 2019

Trong năm 2018, tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 160.444 tỷ đồng, tương đương 2,9% GDP, tăng 21% so với năm 2017…

Trong năm 2019, ngành bảo hiểm đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường, dự kiến mức tăng trưởng 20%, tăng cường tính an toàn, bền vững và hiệu quả.

Thông tin trên được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đưa ra tại Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2019 vừa được tổ chức.

Theo đó, báo cáo của Cục Quản lý, giảm sát bảo hiểm cho biết, năm 2018, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục được hoàn thiện, các doanh nghiệp bảo hiểm cơ bản đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng và phát triển hiệu quả.

Đến hết năm 2018, thị trường bảo hiểm hiện có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 môi giới bảo hiểm. Cùng với đó cũng có 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Cũng trong năm 2018, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 394.192 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 82.903 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 311.289 tỷ đồng.

Đầu tư trở lại nền kinh tế của ngành bảo hiểm ước đạt 321.165 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 42.648 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 278.517 tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm năm 2018 ước đạt 241.279 tỷ đồng, tăng 27%, tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 81.558 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước đó.

Tổng doanh thu bảo hiểm năm 2018 ước đạt 160.444 tỷ đồng, tương đương 2,9% GDP, tăng 21% so với năm 2017. Trong đó, tổng doanh thu phí toàn thị trường ước đạt 132.947 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2017, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 46.713 tỷ đồng; lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 86.234 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động đầu tư ước đạt 27.497 tỷ đồng.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 38.524 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.874 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 18.650 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm năm 2018 ước đạt 9.652 tỷ đồng, tăng 0,09% so với năm 2017.

Về định hướng phát triển và mục tiêu tăng trưởng trong năm 2019, Cục Quản lý bảo hiểm cho biết, sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường, dự kiến mức tăng trưởng 20%, tăng cường tính an toàn, bền vững và hiệu quả của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân; góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Để đạt được mục tiêu này, lãnh đạo Bộ Tài chính đã đề nghị Cục quản ly bảo hiểm cần tập trung triển khai các nội dung như hoàn thiện khuôn khổ thể chế pháp luật về thị trường bảo hiểm và trọng tâm là xây dựng triển khai kế hoạch cụ thể về Đề án tái cấu trúc thị trường bảo hiểm.

Về phía các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cần chủ động trong việc nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực kinh doanh.

Cùng với đó, rà soát lại các hoạt động kinh doanh, các sản phẩm bảo hiểm hiện có… nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu, khả năng tham gia bảo hiểm của các tổ chức, cá nhân theo cách thức hiệu quả cao nhất.

Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng cần tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin để tránh việc cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng an toàn về thị trường tài chính.

Đối với Hiệp hội bảo hiểm, cần tích cực phát huy vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp bảo hiểm.

Bên cạnh đó, hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trong việc đào tạo nguồn nhân lực, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh bảo hiểm nhằm phát huy hơn nữa vai trò của mình trong phát triển thị trường bảo hiểm.

Call Now