Hành khách chỉ được mang một kiện hành lý không quá 7 kg lên máy bay, đúng kích cỡ quy định.

Hành khách chỉ được mang một kiện hành lý không quá 7 kg lên máy bay, đúng kích cỡ quy định.

Hành khách chỉ được mang một kiện hành lý không quá 7 kg lên máy bay, đúng kích cỡ quy định.

Call Now