Home » Quốc Nội » Kết luận công tác thanh tra cán bộ Học viện Hàng không

Kết luận công tác thanh tra cán bộ Học viện Hàng không

Thanh tra Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Học viện Hàng không Việt Nam thời kỳ từ 01-01-2014 đến 31-12-2016.

Ông Nguyễn Thanh Hà – Chánh Thanh tra Bộ GTVT đã kí kết luận thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại Học viện Hàng không Việt Nam (HKVN).

Kết luận đã chỉ rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, thiếu sót. Đáng chú ý, số lao động hợp đồng vượt quá số lượng người làm việc được giao theo quy định.

Theo đó, Thanh tra Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Học viện HKVN thời kỳ từ 01-01-2014 đến 31-12-2016, gồm: Công tác tuyển dụng, tập sự, ký hợp đồng làm việc; công tác bổ nhiệm, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; công tác quy hoạch cán bộ; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…

Theo Kết luận Thanh tra, Học viện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển dụng viên chức, thực hiện chế độ tập sự ký hợp đồng làm việc với viên chức; công tác bổ nhiệm, thay đổi, thăng hạng chức danh nghề nghiệp…

Tại thời điểm thanh tra, Học viện có tổng số 151 người làm việc/123 chỉ tiêu được giao, trong đó có 02 công chức, 90 viên chức, 56 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn của viên chức và 03 hợp đồng làm việc theo Nghị định 68.

Về công tác thi tuyển viên chức, Học viện đã bố trí một người vừa tham gia Ban chấm thi vừa tham gia Ban phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 là chưa phù hơp quy định tại Khoản 6 Điều 19 Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, cán bộ coi thi môn kiến thức chung giao trực tiếp bài thi cho Thư ký hội đồng thi là chưa phù hợp quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 15 của Quy chế; chưa rà soát ký đầy đủ hợp đồng làm việc với viên chức theo quy định tại Nghi định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Học viện chưa trình kế hoạch bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức làm công tác giảng dạy để Bộ GTVT phê duyệt trước khi thực hiện. Học viện cũng chưa triển khai áp dụng quy định của các Bộ quản lý chuyên ngành khác để thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho viên chức đang làm công tác chuyên môn như thư viện lưu trữ.

Công tác rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2021 trong các năm tiếp theo còn chậm. Việc quy hoạch đối với một số cán bộ đương chức chưa phù hợp quy định; còn 01 chức danh quy hoạch 01 người. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý tại đơn vị, công tác ban hành các quy định cụ thể liên quan đến công tác bổ nhiệm cán bộ còn chậm. Ngoài ra, một số quy định của Học viên về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ chưa phù hợp, cần điều chỉnh, bổ sung.

Liên quan tới việc thực hiện quản lý hồ sơ viên chức, Học viện đã không có sổ đăng ký hồ sơ, sổ giao nhận hồ sơ… Một số Bản lý lịch viên chức, Quyển lý lịch cán bộ công chức, viên chức do viên chức kê khai chưa có xác nhận của thủ trưởng đơn vị theo quy định; chưa lưu Bản bổ sung lý lịch viên chức hàng năm, Bản kê khai tài sản hàng năm của các đối tượng diện bắt buộc phải kê khai tài sản hàng năm, tài liệu về đánh giá, phân loại viên chức hàng năm trong hồ sơ cá nhân hay hồ sơ lưu trữ chưa bảo đảm đầy đủ, khoa học.

Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu Học viện HKVN có phương án xử lý, giải quyết đối với số lao động hợp đồng vượt quá số lượng người làm việc được giao theo quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT trong tuyển dụng.

Chánh thanh tra Bộ GTVT cũng đề nghị Học viện HKVN trong quá trình xử lý, giải quyết phải công khai, minh bạch và bảo đảm chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên phức trình Bộ GTVT xem xét phê duyệt để tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo theo số lượng người làm việc được giao, trong đó phải tuyển dụng người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm để phục vụ công tác đào tạo…

Call Now