Kiểm soát không lưu làm nhiệm vụ gửi hướng dẫn đến máy bay giúp tránh va chạm và đảm bảo an toàn bay.

Kiểm soát không lưu làm nhiệm vụ gửi hướng dẫn đến máy bay giúp tránh va chạm và đảm bảo an toàn bay.

Kiểm soát không lưu làm nhiệm vụ gửi hướng dẫn đến máy bay giúp tránh va chạm và đảm bảo an toàn bay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now