Hành khách đi hãng Vietjet thường bị hoãn chuyến vì rất nhiều lý do nhân viên đưa ra.

Hành khách đi hãng Vietjet thường bị hoãn chuyến vì rất nhiều lý do nhân viên đưa ra.

Hành khách đi hãng Vietjet thường bị hoãn chuyến vì rất nhiều lý do nhân viên đưa ra.

Call Now