Chỉ còn khoảng một giờ nữa trước khi trời tối, khiến công cuộc tìm kiếm QZ8501 gặp nhiều khó khăn.

Chỉ còn khoảng một giờ nữa trước khi trời tối, khiến công cuộc tìm kiếm QZ8501 gặp nhiều khó khăn.

Chỉ còn khoảng một giờ nữa trước khi trời tối, khiến công cuộc tìm kiếm QZ8501 gặp nhiều khó khăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now