Đường đi của QZ8501. Vòng tròn đỏ chỉ vị trí máy bay mất liên lạc.

Đường đi của QZ8501. Vòng tròn đỏ chỉ vị trí máy bay mất liên lạc.

Đường đi của QZ8501. Vòng tròn đỏ chỉ vị trí máy bay mất liên lạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now