Người thân của hành khách trên QZ8501 lo lắng đợi tin tại sân bay Juanda, Surabaya, Indonesia.

Người thân của hành khách trên QZ8501 lo lắng đợi tin tại sân bay Juanda, Surabaya, Indonesia.

Người thân của hành khách trên QZ8501 lo lắng đợi tin tại sân bay Juanda, Surabaya, Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now